Římskokatolická farnost
svatého Mořice Olomouc

Test pro snoubence

Test pro snoubence

Označte vždy jen jednu variantu!

 1. Křesťanem je ten,

  a) komu se líbí v kostele

  b) chodí na Vánoce podívat se na Betlém

  c) je pokřtěn a žije podle křesťanských zásad

  d) chodil v dětství do náboženství, ale nevěří

 2. Křesťanství vyznává Sv. Trojici, znamená to:

  a) jsou tři bohové - Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Sv.

  b)  byl postaven sloup v Olomouci

  c) je jeden Bůh, ale ve třech osobách

  d) Ježíš, Josef a Maria

 3. Dá se poznat, že existuje Bůh?

  a) píše se o tom v Chamurapiho kodexu

  b)  nedá se to poznat

  c) z chrámových staveb

  d) z Bible, stvořeného světa a přírody

  e) vývojová teorie Boha vyvrací

 4. Náš letopočet se počítá:

  a) od stvoření světa

  b) od smrti Ježíše Krista

  c) od zničení Jeruzaléma

  d) od narození Ježíše Krista

  e) od dob Abraháma

 5. Kolik hlavních částí má Bible?

  a) tři

  b)  pět

  c) dvě

  d) čtyři

 6. O čem především pojednávají evangelia?

  a) o zachovávání desatera a Mojžíše

  b) o stvoření světa

  c) o zákonech církve

  d) o učení Ježíše Krista

  e) o vztahu k jiným církvím

 7. Evangelia byla napsána:

  a) roku 313, Konstantin dal křesťanům svobodu

  b) když přišli Cyril a Metoděj na Moravu

  c) po Ježíšově smrti

  d) v době, kdy žil Ježíš Kristus

  e) v Římě Petrem a Pavlem

 8. Mezi autory evangelia patří (vyber celou skupinu):

  a) Abrahám, Mojžíš, Petr

  b) Petr, Pavel, Lukáš

  c) Ježíš, Mojžíš, Eliáš

  d) Jan, Matouš, Lukáš

  e) Ježíš, Lukáš, Marek

 9. V kterém městě Ježíš nejdéle žil (do svých 30ti let)?

  a) v Damašku

  b) v Římě

  c) v Nazaretě

  d) v Jeruzalémě

 10. Kolik měl Ježíš apoštolů?

  a) čtyři

  b) sedm

  c) dvanáct

  d) čtrnáct

 11. Kristus Ježíš se narodil?

  a) v Jeruzalémě

  b) v Římě

  c) v Damašku

  d) v Nazaretě

  e) někde jinde

 12. Přikázání „Pomni, abys den sváteční světil“ je v Desateru uvedeno jako:

  a) první

  b) sedmé

  c) třetí

  d) není součástí Desatera

 13. Svátost je:

  a) mezizpěv při mši

  b) když se někdo stane svatým

  c) obřad dávající duši Boží milost

  d) předpis pro katolíky

 14. Kolik je svátostí?

  a) tři

  b) přesný počet nejde určit

  c) dvanáct

  d) sedm

  e) sto padesát

 15. Co mají svátosti společné?

  a) konají se v kostele a udílí je kněz

  b) ustanovil je Ježíš, dávají milost posvěcující a mají viditelný obřad

  c) jsou pro ty, kdo nechodí do kostela

  d)  rozdávají se o Vánocích a Velikonocích

 16. Které jsou svátosti? Vyberte nejsprávnější skupinu!

  a) křest, svatba, pohřeb, …

  b) žalmy, orace, požehnání, …

  c) chudoba, čistota a poslušnost, …

  d) křest, manželství, biřmování, …

  e) víra, neděje, láska, …


  Správné odpovědi